Sản phẩm bán sĩ có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Người sử dụng trang web của sản phẩm bán sĩ có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên website để cập nhật những thay đổi mới nhất.

BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

Sản phẩm bán sĩ không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình.

Sản phẩm bán sĩ sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước.

CÁC LIÊN KẾT

Diễn đàn có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này.

TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với sản phẩm bán sĩ, Sản phẩm bán sĩ sẽ từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

      + Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web. 
      + Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web. 
      + Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó. 

      + Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba. 

      + Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên hoặc qua trang web. 

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Sản phẩm bán sĩ sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

       + Nội dung bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó. 

       + Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web. 

       + Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới từ trang web

       + Bất  kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự có thể bị chuyển tới từ trang web của sản phẩm bán sĩ bởi bên thứ ba. 

      + Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

 THOẢ THUẬN SỬ DỤNG GIỮA SẢN PHẨM BÁN SĨ VÀ THÀNH VIÊN

       + Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống. 

       + Sản phẩm bán sĩ không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mĩ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam, đi ngược lại đường lối của nhà nước CHXHCN Việt Nam, không được phép lưu truyền các sản phẩm phần mềm không có hoặc không rõ nguồn gốc về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Sản phẩm bán sĩ sẽ có toàn quyền quyết định với toàn bộ tin đăng vi phạm.

       + Bất cứ thông tin nào của bạn khi đăng ký sẽ đều được giữ bí mật tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thông báo những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi cần thiết. 

       + Những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống ảnh hưởng đến bộ mặt của sản phẩm bán sĩ hay cơ sở vật chất, nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố và xử lý trước pháp luật. 

;